Ogólnopolska Konferencja Naukowa


Konstytucjonalizacja
prawa prywatnego a
europeizacja prawa
prywatnego


Porównanie zjawisk
   

Termin
Konferencji

   18. XI. 2022 r.  


Aula im. Zygmunta Ziembińskiego

Collegium Iuridicum Novum
al. Niepodległości 53, Poznań Cel oraz Misja Konferencji


Konstytucjonalizacja prawa prywatnego jak i europeizacja prawa prywatnego należą do najbardziej fascynujących zjawisk współczesnej cywilistyki. Na temat każdego z tych zjawisk napisano już wiele. 

Wielokrotnie  nazwy  tych  zjawisk  wymieniane  są jednym tchem, tak jakby były synonimami. Z pewnością można wskazać  cały szereg podobieństw.  Bezsprzecznie występują również wielorakie zależności między tymi zjawiskami. Dlatego  też   zjawiska  te  są  wręcz utożsamianie a ich nazwy są używane zamiennie. Używane jest np. określenie “konstytucjonalizacja europejskiego prawa prywatnego”. 

Organizatorzy konferencji stawiają jednak hipotezę roboczą, iż nie mamy tutaj do czynienia z synonimami. 

Relatywnie  dużo  mniej  uwagi,  jak  do  tej  pory,  w  środowisku naukowym poświęcono na dokonanie precyzyjnej charakterystyki porównawczej tych dwóch zjawisk. Wielce interesujące może się okazać poszukiwanie różnić między tymi zjawiskami tak na płaszczyźnie strukturalnej jak i aksjologicznej.

W intencji  organizatorów  Konferencja  stanowić  ma  forum  wymiany  myśli  oraz  poglądów  między  czołowymi przedstawicielami  współczesnej  cywilistyki.RAMOWY PORZĄDEK OBRAD


 • 9.00 – 9.30      Rejestracja uczestników 
 •                     

 • 9.30 – 9.40      Uroczyste otwarcie Konferencji


 •                              Przemówienie Dziekana                      Wydziału Prawa i Administracji UAM 
 •                       Prof. dr hab. Tomasza Nieboraka                    

 •                      Przemówienie Kierownika Katedry                                Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego                                Wydziału Prawa i Administracji UAM
 •                      Prof. dr hab. Adama Olejniczaka


 • 9.45 – 10.35
 • Prof. dr hab. dr h.c. Marek Safjan (Sędzia TSUE w Luksemburgu, UW)
 • „Ewolucja  czy  rewolucja  (kilka   refleksji  o  konstytucjonalizacji  i europeizacji  prawa  prywatnego”
 • Dyskusja

 • 10.35 – 11.25
 • Prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar (Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE w Luksemburgu, UŚ)
 • „Specyfika  prawa  prywatnego wobec procesów konstytucjonalizacji i europeizacji”
 • Dyskusja

 • 11.25 – 12.15
 • Prof. dr hab. Ewa Łętowska (Sędzia TK, PAN)
 • „Konstytucjonalizacja  prawa  prywatnego  a  europeizacja  prawa prywatnego.  Porównanie  i  znaki  zapytania”
 • Dyskusja

 • 12-15-12.40      Przerwa kateringowa • 12.40 – 13.30
 • Prof. dr hab. Ewa Bagińska (UG w Gdańsku)
 • „Europeizacja  prawa  cywilnego - proces  i  metody”
 • Dyskusja

 • 13.30 – 14.20
 • Prof. dr hab. Maciej Gutowski (UAM w Poznaniu)
 • „Czy  konstytucjonalizacja  i  europeizacja  prawa  prywatnego przebiegają  w  Polsce  symetrycznie?”
 • Dyskusja

 • 14.20 – 15.10 
 • Ks. Prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ)
 • „Prawo  a  czas  i  władza – okiem  prawnika  historycznego”
 • Dyskusja

 • 15.10 – 16.00
 • Prof. dr hab. Fryderyk Zoll (UJ, Uniwersytet w Osnabrück)
 • „Granice  autonomii  prawa  prywatnego  w  odniesieniu  do  praw podstawowych”
 • Dyskusja

 • 16.00 – 16.50
 • Prof. UAM dr hab. Rafał Sikorski (UAM w Poznaniu)
 • „Ochrona  własności  intelektualnej  a  zasada  proporcjonalności. Perspektywa  unijna  i  konstytucyjna”
 • Dyskusja

 • 16.50 – 17.40
 • Prof. UAM dr hab. Aneta Suchoń (UAM w Poznaniu)
 • „Konstytualizacja  a  europeizacja  prawa  umów  związanych  z rolnictwem” 
 • Dyskusja

 • 17.40      Zakończenie Konferencji (Podsumowanie)


Mobirise Website Builder

 

Organizatorzy


 Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
«Konstytucjonalizacja prawa prywatnego a europeizacja prawa prywatnego. Porównanie zjawisk»
objętej patronatem

Rzecznika  Praw Obywatelskich
Prof. dr hab. Marcina Wiącka

Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu
Adw. Tomasza Jachowicza

Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu
R.pr. Henryka Kuligowskiego

jest

Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
 Wydziału Prawa i Administracji
  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website BuilderKOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:

Prof. UAM dr hab. Rafał Szczepaniak - profesor  uczelni  w  Katedrze  Prawa  Cywilnego,  Handlowego  i  Ubezpieczeniowego  Wydziału  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  im. Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu.

Członkowie:

dr Szymon Kulmaczewski - absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  a   także   Uniwersytetu 
Gdańskiego w Gdańsku (Wydział Zarządzania). Specjalista z zakresu prawa zobowiązań, prawa korporacyjnego w
tym M&A. W latach 2014-2018 uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich w ramach Katedry Prawa Cywilnego,
Handlowego  i  Ubezpieczeniowego  Wydziału  Prawa   Administracji  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w PoznaniuAutor  publikacji  naukowych w dziedzinie prawa prywatnego.  Inicjator a także animator przedsięwzięć popularyzujących  naukę  prawa  prywatnego.

Adw. dr Agata Michalska-Olek - absolwentka  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Specjalistka z
zakresu prawa cywilnego, medycznego i karnego.  Adwokat, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu,
wykonuje  zawód  adwokat.  Autorka rozprawy doktorskiej poświęconej spółdzielczości.  Aktywnie uczestniczyła w przygotowywaniu konferencji naukowych na których wygłaszała referaty.  Sędzia  Sądu  Dyscyplinarnego ORA w
Poznaniu. Wykładowca w WSL.Biuro Organizacji Konferencji


 Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 61-809 Poznań, ul. św. Marcin 90
Collegium Iuridicum
II piętro, pokój 223


Wydział Prawa i Administracji

Spot na Jubileusz 100-lecia Wydziału Prawa i Administracji 

Historia    

Wydział  powstał  u  progu II Rzeczypospolitej - w 1919 roku, wraz z samą uczelnią erygowaną pierwotnie jako Wszechnica Piastowska.  Jest nieznacznie młodszy niż poprzedzające go Wydziały Prawa Katolickiego Uniwersytetu  Lubelskiego  Jana  Pawła II.  Wydział  w  pierwszym  okresie  swego  istnienia  funkcjonował jako  Wydział  Prawa  a  dalej  już  jako  Wydział  Prawa  i  Studiów  Społeczno-Ekonomicznych.  Od  roku akademickiego 1921/1922  przez  kolejnych przeszło 40 lat nazywany był Wydziałem Prawa i Ekonomii. U schyłku dekady lat 60 XX w. ustalona została nazwa - Wydział Prawa i Administracji - obowiązująca do dziś.

Szerzej  na  temat  historii Wydziału zob. m.in.:  Krzysztof Krasowski (red.), Zarys dziejów Wydziału Prawa  Uniwersytetu w Poznaniu 1919-2004, Wyd. Poznańskie, Poznań 2004, ss.307.

Teraźniejszość

Wydział  Prawa  i  Administracji  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu  to  obecnie jedna z największych  publicznych  uczelni  prawniczych  która z uwagi na posiadany  potencjał naukowo-badawczy należy do grona wiodących w kraju.  Wydział w roku akademickim  2021/2022 zajął w rankingu "Dziennik Gazeta Prawna" trzecie miejsce potwierdzając tym wyróżnieniem swoją pozycję na arenie krajowej.
  

Budynki i lokalizacja

                       Biuro Obsługi Wydziału                                                                                        Collegium MartineumTelefon:

+48 (61) 829-3142

Collegium Iuridicum Novum

Collegium IuridicumAdres

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji
Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego
Collegium Iuridicum, ul. św. Marcin 90
61-809 Poznań

   
          
Dane kontaktowe
 • Telefon: +48 (61) 829 42 68

 • Fax: +48 (61) 829 31 45

 Free Website Software

Free Website Building Software